Udon Carbonara

 

Photo: Ilya Kuzneslsov Serves 1
Photo: Ilya Kuzneslsov
Serves 1